Friday, 09/12/2022 - 11:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh

BÀI TẬP KHỐI 6 LẦN 4

 


 

 

 

Bài 12 Cho đoạn thẳng AB = 6cm và điểm O là trung điểm của đoạn AB. Gọi M là một điểm thuộc đoạn AB. Tính độ dài các đoạn AM, BM biết OM = 1cm.

 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN  ( LẦN 4)

 

Câu 1: (1,0 điểm) Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã vượt qua nhiều thử thách. Em hãy kể lại những thử thách đối với em bé theo đúng trình tự.

Câu 2: (2,0 điểm) Nêu nghĩa khái quát của lượng từ. Tìm lượng từ trong các phần trích sau:

a) Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng.

(Thạch Sanh)

b) Tình thương bao la với dân, với nước trước hết phải xuất phát từ tình nghĩa đối với những người thân trong gia đình. Bác Hồ bằng những hành động quan tâm đến người cha đã mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về đạo làm con.

(Theo Những kỉ niệm cảm động về Bác)

Câu 3: (7,0 điểm) Trong tình hình đại dịch Covid – 19 đang diễn ra vô cùng uy cấp. Bản thân em đã được nghe  hoặc chứng kiến những  câu chuyện  cảm động về việc tham gia phòng chống đại dịch? Hãy kể lại một câu chuyện và rút ra bài học cho bản thân mình.

                                                         .................Hết..............

BÀI TẬP ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19 – MÔN NGỮ VĂN 6 – LẦN 4

GV: Bùi Thùy Linh

ĐỀ 1

Câu 1: Đọc – hiểu (3đ)

Trong hai bài Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) và Vượt Thác (Võ Quảng) đều tả cảnh sông nước. Em hãy nêu những nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả ở mỗi bài và nghệ thuật miêu tả của mỗi tác giả.

Câu 2: Tạo lập văn bản (2đ)

Từ những cảnh sắc tươi đẹp và hùng vĩ của đất nước, em hãy viết một đoạn văn (7-10) câu miêu tả và cảm nhận về phong cảnh thiên nhiên đặc sắc của quê hương em (nơi em đang sinh sống)

Câu 3: Tạo lập văn bản (5đ)

Việc phòng, chống dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn quyết định, cần sự tham gia của các lực lượng và mỗi cá nhân. Chương trình “Nét chữ từ trái tim” là thông điệp để các em thể hiện niềm tin, tình yêu đối với quê hương, đất nước; tôn vinh những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân đối với các lực lượng xã hội đang chiến đấu nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho nhân dân cho xã hội, để các em sớm được đến trường. Các em hãy tham gia chương trình bằng cách viết một bài cảm nhận bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình với chủ đề trên.

- Hết-

ĐỀ ÔN TẬP NGỮ VĂN 6  (LẦN 4)

 

 

 

Người ra đề: Nguyễn Lê Kiều Oanh

 

 

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU: (5 điểm)

 Câu 1: (2.0 điểm) 

  Đọc lại truyện “Thạch Sanh” và cho biết trong truyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động, em hãy chỉ ra sự đối lập đó. Từ truyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình trong cuộc sống?

 Câu 2: (1.0 điểm)

  Đọc lại đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” (Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài), em hãy cho biết các con vật trong truyện có những điểm nào giống với con người? Em có biết truyện nào viết về loài vật có cách viết tương tự như truyện này không?

 Câu 3: (2.0 điểm)

  a. Trình bày đặc điểm của danh từ và động từ.

  b. Đặt câu có:

     - Danh từ làm chủ ngữ trong câu.

     - Động từ làm vị ngữ trong câu.

II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN:  (5 điểm)

     Trong cuộc sống, ở nhiều khía cạnh xã hội, em có thể đã rất ngưỡng mộ hình ảnh của một người nào đó và xem họ như một tấm gương sáng để mình học tập, noi theo. Em hãy miêu tả lại hình ảnh của người ấy để mọi người có thể cảm nhận được.

 

******HẾT******

 

LINK HỌC TIẾNG ANH 6

CÁC EM CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI

https://drive.google.com/file/d/10QJBweZvaBruRiu5knNA5hmOj6iWnFF1/view?usp=sharing

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 ANH VĂN 6

 

 I/ Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu :

 1/ How old..............you, Lan? ( am / is / are ).

 2/ There are.................chairs in the room. (one / a/ two ) .

 3/ This is my mother and ..............name is Lien. (her / my / his ) .

 4/ He is ...............engineer. ( a / an / the ) .

 5/ Write the time 12.45 : It’s ..................( one fifteen / a quarter to one / a quarter to twelve )

 6/ ...........do you do every evening ? (What / Which / Who ) .

 7/ Our classes..............at half past seven. ( start / end / have ) .

 8/ There is a park................our school. ( near / on / between ) .

 9/ I live ..........a big city...............my family. ( on , in/with , with / in , to ) .

 10/ We live .................Le Loi street.( on / at / in ) .

 11/ They don’t have history.................Monday.( on / in /at ) .

 12/ My brother is ............video games now. ( plays / play / playing ) .

 13/ Every day I...............sports after school. ( plays / play / playing ) .

 14/ It’s 6 p.m now and Hoa ...............dinner. ( has / have / is having ) .

 15/ Lan goes to school with .............every morning. ( I / me / my ) .

 16/ .........your school big? ( Is / Are / Does ).

 17/ ..........is your classroom? – It’s on the first floor. ( What / Where / Which ).

 18/ He ..........  television every night. ( watchs/ watch / watches ) .

 19/ My mother ..................a factory. (works in / works at / work at ).

 20/ Is this your .................? ( pen . pencils / rulers ).

        21/ Lan and I …….to school every morning(has/ go/ goes/ have)

       22/ My house is … ….the city.  (at/ on /in / to)

       23/ ……time do you have lunch? (What/Who/ When /How)

       24/ What is …..? –It’s a lake. ( that/ this/  that-this / these)

       25/There is a book store….the drug store and the police station. (near/next/between/in)

       26/We have math and history …..Tuesday (on / at / in/ from)

       27/ She…….television every evening. (washes/  what/ watches/ watch)

      28/……her sister  listen to music every morning ?(  Is /Do /Does/ Has )

      29/ …..class are you in?- 6A ( which/ How /Where/When)

      30…….do you haveWednesday? –Literature and history( which/ What/Where/When)

II/ Trả lời câu hỏi:

  What ‘s your name?..........................................................................................................

  How old are you?..............................................................................................................

  How many students are there in your class?......................................................................

  What time do your classes start?.......................................................................................

  Where do you live?............................................................................................................

  What time do you get up?.................................................................................................

  How do you go to school ?...............................................................................................

  How many people are there in your family?.....................................................................

  What do you do after school ?..........................................................................................

  Which grade are you in ?..................................................................................................

  Where is your school ?......................................................................

  Is your house big? .....................................................................................

REVIEW ENGLISH 6 DE AN

I.    Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.   A. nice                            B. bicycle                          C. rides                               D. live

2.   A. mine                          B. history                          C. exercise                          D. library

3.   A. come                          B. month                           C. mother                           D. open

4.   A. hope                          B. homework                    C. one                                 D. post

5.   A. brother                       B. judo                              C. going                              D. rode

6.   A. subject                       B. club                               C. put                                 D. lunch

7.   A. science                       B. like                                C. music                             D. ice

8.   A. fun                             B. student                         C. hungry                           D. sun

9.   A. teacher                       B. chess                             C. lunch                              D. school.

10. A. farm                           B. after                              C. walk                               D. class

II.  Choose the correct answers.

11. Phong is wearing a school                         .

      A. shoes                         B. uniform                         C. bag                                 D. hats

12. I am having a Maths lesson but I forgot my                     . I have some difficulty.

      A. calculator                   B. bicycle                          C. pencil case                     D. pencil sharpener

13. In Physics, we have a lot of                                              .

      A. books - to have          B. homework - to do         C. science - to study           D. vocabulary - to play

14.                   morning exercise is good for you.

      A. Doing                        B. Studying                       C. Playing                           D. Having

15. At lunchtime, you can                    lunch in the school canteen.

      A. go                              B. be                                  C. have                               D. do

16. Mai and Hoa                      their bicycles to school from Monday to Friday.

      A. rides                          B. ride                               C. is riding                          D. are riding

17. Nam's new school              a large             .

      A. has - playground       B. have - playgrounds       C. is having - playgrounds D. are having - playground

18. I often                    my homework                         school.

      A. study - at                   B. am doing - after            C. do - after                        D. does - before

19. In the afternoon, I                          books               the library.

      A. am reading - at          B. read - in                        C. reads - at                        D. are reading - in

20. Look! They                        badminton with their friends.

      A. play                           B. plays                             C. playing                           D. are playing

21. What is your                       subject at school?

      A. nice                            B. favourite                       C. liking                              D. excited

22. Students live and study in a/an                  school. They only go home at weekends..

      A. international              B. small                             C. boarding                        D. overseas

23. In the afternoon, students                          many interesting clubs.

      A. join                            B. do                                 C. play                                D. have

24. Creative students                          drawings and paintings in the             club.

      A. do - sport                   B. join - English                C. do -art                            D. play - judo

25. We are excited                   the first day of school.

      A. at                               B. about                            C. with                               D. in

26. My parents often help me              my homework.

      A. with                           B. about                            C. at                                    D. in

27. Nam                       football now. He's tired..

      A. doesn’t play              B. plays                             C. is playing                       D. isn’t playing

28. Listen! Someone                at the door.

      A. knocks                       B. knock                            C. is knocking                    D. are knocking

29. My brother and I                our bicycles to school now.

      A. ride                            B. am riding                      C. are riding                       D. is riding

30. Mr. Khang                          our class Maths.

      A. teach                          B. teaches                          C. does                               D. starts

III. Fill the blanks with am, is, are, do, does, have.

31. How                      you go to school every day? 

32.                   you hungry?

33.                   your brother like pop music?

34. Where                     you go shopping?

35. I                  having lunch with my new friends.

36. Now Mai                            watching a video clip about science.

37. Nam and Duy                                not doing their homework.

38. We often                            Maths lessons on Mondays.

39. Mr. Minh                            our favourite teacher. He teaches Science.

40. What                      you usually do at break time?

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 16
Tháng 12 : 167
Năm 2022 : 1.153.610