Friday, 04/12/2020 - 14:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh

BÀI TẬP KHỐI 6 LẦN 3

BÀI TẬP KHỐI 6 LẦN 3

BÀI TẬP ÔN TẬP TẠI NHÀ TOÁN 6

(LẦN 3)

 

Bài 1: Tính hợp lí

 1. (-37) + 14 + 26 + 37
 2. (-24) + 6 + 10 + 24
 3. 15 + 23 + (-25) + (-23)
 4. 60 + 33 + (-50) + (-33)
 5. (-16) + (-209) + (-14) + 209
 6. (-12) + (-13) + 36 + (-11)
 7. -16 + 24 + 16 – 34
 8. 25 + 37 – 48 – 25 – 37
 9. 2575 + 37 – 2576 – 29
 10. 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính

 1. -7264 + (1543 + 7264)
 2. (144 – 97) – 144
 3. (-145) – (18 – 145)
 4. 111 + (-11 + 27)
 5. (27 + 514) – (486 – 73)
 6. (36 + 79) + (145 – 79 – 36)
 7. 10 – [12 – (- 9 - 1)]
 8. (38 – 29 + 43) – (43 + 38)
 9. 271 – [(-43) + 271 – (-17)]
 10. -144 – [29 – (+144) – (+144)]

Bài 3: Tính tổng các số nguyên x biết:

 1. -20 < x < 21
 2. -18 ≤ x ≤ 17
 3. -27 < x ≤ 27
 4. │x│≤ 3
 5. │-x│< 5

Bài 4: Tính tổng

 1. 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
 2. 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
 3. 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
 4. – 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99
 5. 1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

 1. x + 8 – x – 22 với x = 2010
 2. - x – a + 12 + a với x = - 98 ; a = 99
 3. a – m + 7 – 8 + m với a = 1 ; m = - 123
 4. m – 24 – x + 24 + x với x = 37 ; m = 72
 5. (-90) – (y + 10) + 100 với p = -24

Bài 6: Tìm x

 1. -16 + 23 + x = - 16
 2. 2x – 35 = 15
 3. 3x + 17 = 12
 4. │x - 1│= 0
 5. -13 .│x│ = -26

Bài 7: Tính hợp lí

 1. 35. 18 – 5. 7. 28
 2. 45 – 5. (12 + 9)
 3. 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)
 4. 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)
 5. 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31
 6. (-12).47 + (-12). 52 + (-12)
 7. 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)
 8. -48 + 48. (-78) + 48.(-21)

Bài 8: Tính

 1. (-6 – 2). (-6 + 2)
 2. (7. 3 – 3) : (-6)
 3. (-5 + 9) . (-4)
 4. 72 : (-6. 2 + 4)
 5. -3. 7 – 4. (-5) + 1
 6. 18 – 10 : (+2) – 7
 7. 15 : (-5).(-3) – 8
 8. (6. 8 – 10 : 5) + 3. (-7)

Bài 9: So sánh

 1. (-99). 98 . (-97) với 0
 2. (-5)(-4)(-3)(-2)(-1) với 0
 3. (-245)(-47)(-199) với 123.(+315)
 4. 2987. (-1974). (+243). 0 với 0
 5. (-12).(-45) : (-27) với │-1│

Bài 10: Tính giá trị của biểu thức

 1. (-25). ( -3). x với x = 4
 2. (-1). (-4) . 5 . 8 . y với y = 25
 3. (2ab2) : c với a = 4; b = -6; c = 12
 4. [(-25).(-27).(-x)] : y với x = 4; y = -9
 5. (a2 - b2) : (a + b) (a – b) với a = 5 ; b = -3

Bài 11: Điền số vào ô trống

 

a

-3

 

+8

 

0

-(-1)

- a

 

-2

 

+7

  

│a│

      

a2

      

Bài 12: Điền số vào ô trống

A

-6

 

+15

 

10

 

B

3

-2

 

-9

  

a + b

 

-10

   

-1

a – b

    

15

 

a . b

   

0

 

-12

a : b

  

-3

   

Bài 13: Tìm x:

 1. (2x – 5) + 17 = 6
 2. 10 – 2(4 – 3x) = -4
 3. - 12 + 3(-x + 7) = -18
 4. 24 : (3x – 2) = -3
 5. -45 : 5.(-3 – 2x) = 3

Bài 14: Tìm x

 1. x.(x + 7) = 0
 2. (x + 12).(x-3) = 0
 3. (-x + 5).(3 – x ) = 0
 4. x.(2 + x).( 7 – x) = 0
 5. (x - 1).(x +2).(-x -3) = 0

Bài 15: Tìm

 1. Ư(10) và B(10)
 2. Ư(+15) và B(+15)
 3. Ư(-24) và B(-24)
 4. ƯC(12; 18)
 5. ƯC(-15; +20)

Bài 16: Tìm x biết

 1. 8 ​ x và x > 0
 2. 12 ​ x và x < 0
 3. -8 ​ x và 12 ​ x
 4. x ​ 4 ; x ​ (-6) và -20 < x < -10
 5. x ​ (-9) ; x ​ (+12) và 20 < x < 50

Bài 17: Viết dười dạng tích các tổng sau:

 1. ab + ac
 2. ab – ac + ad
 3. ax – bx – cx + dx
 4. a(b + c) – d(b + c)
 5. ac – ad + bc – bd
 6. ax + by + bx + ay

Bài 18: Chứng tỏ

 1. (a – b + c) – (a + c) = -b
 2. (a + b) – (b – a) + c = 2a + c
 3. - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b
 4. a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)
 5. a(b – c) + a(d + c) = a(b + d)

Bài 19: Tìm a biết

 1. a + b – c = 18 với b = 10 ; c = -9
 2. 2a – 3b + c = 0 với b = -2 ; c = 4
 3. 3a – b – 2c = 2 với b = 6 ; c = -1
 4. 12 – a + b + 5c = -1 với b = -7 ; c = 5
 5. 1 – 2b + c – 3a = -9 với b = -3 ; c = -7

Bài 20: Sắp xếp theo thứ tự

* tăng dần

 1. 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1
 2. -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│

* giảm dần

 1. +9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)
 2. -(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8

Bài 23:

Tìm số nguyên n sao cho n + 2 chia hết cho n – 3

ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN CHƯƠNG II SỐ HỌC 6

Bài tập 1:

a) Tìm: ​;​;

b) Tìm: ​;​;

Bài tập 2: Điền dấu >; <; = vào dấu …

1) - 5 ……. 1 2) - 3 ……. 2 3) - 4 ……. -7

 1. - 2 ……. -3 5) 5 ……. -1 6) 7 ……. -8
 2. 3 ……. 5 8) - 2 ……. 0 9) 10 ……. -10

10) 8 ……. -7 11) 4 ……. -3 12) -5 ……. 6

13) ​ ……. ​ 14) ​ ……. ​ 15) ​ …….

16) ​ ……. ​ 17) ​ ……. ​ 18) ​ …….

19) ​ ……. ​ 20) ​ ……. ​ 21) ​ …….

22) ​ ……. ​ 23) ​ ……. ​ 24) ​ …….

25) ​ ……. ​ 26) ​ ……. ​ 27) ​ …….

Bài tập3: Thực hiện phép tính

 1. (-5) + (-4)

=…………………

 • ………………..

2) (-8) + (-2)

=………………

 • ……………….
 1. (+3) + (+4)

=…………………

= ………………

4) (-2) + (-2)

=…………………

= ………………

5) (-1) + (-4)

=…………………

 • ………………..

6) (+6) + (+2)

=…………………

 • ………………..

7) (-12) + (-14) =…………………

 • ………………..

8) (-19) + (-20) =…………………

 • ………………..
 1. 5 + 4 =…………………
 • ………………..

10) (-13) + (-7) =…………………

 • ………………..

11) (+11) + (-11) =…………………

 • ………………..

12) (-17) + (-3) =…………………

 • ………………..

Bài tập4: Điền dấu >; <; = vào dấu …

1) (-2) + (-5) ……. ​ 2) ​ ……. (-1) + (-2)

 1. (-1) + (-6) ……. (-8) 4) (-11) ……. (-9) + (-2)

4) (-3) + (-4) ……. ​ 5) ​ ……. (-1) + (-2)

 1. (-14) + (-6) ……. (-19) 7) (-21) ……. (-15) + (-6)

Bài tập5: Thực hiện phép tính

 1. 5 + (-4) 2) (-8) + 2 3) 8 + (-2)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 11 + (-3) 5) (-11) + 2 6) (-7) + 3

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (-5) + 5 8) 11 + (-12) 9) (-18) + 20

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (15) + (-12) 11) (-17) + 17 12) 16 + (-2)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (30) + (-14) 14) (-19) + 20 15) (-18) + 15

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (10) + (-6) 17) (-28) + 14 18) 15+ (-30)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (15) + (-4) 20) (-21) + 11 21) 8 + (-22)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

22) (-15) + 4 23) (-3) + 2 24) 17 + (-14)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

Bài tập 6: Thực hiện phép tính

 1. (-5) - (-4) 2) (-8) - 2 3) 8 - (-2)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 11 - (-3) 5) (-11) - 2 6) (-7) - 3

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. (-5) - 5 8) 11 - (-12) 9) (-18) - 20

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 15 - (-12) 11) (-17) - 17 12) 16 - (-2)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 30 - (-14) 14) (-19) - 20 15) (-18) - 15

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 10 - (-6) 17) (-28) - 14 18) 15 - (-30)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

 1. 15 - (-4) 20) (-21) - 11 21) 8 - (-22)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

22) (-15) - 4 23) (-3) - 2 24) 17 - (-14)

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

= …………………….. = …………………….. = ……………………..

ÔN TẬP TOÁN 6 LẦN 3

ĐỀ 1

 

1.Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -7; 0; -4; 12; 5

2. Tính: a) 10- (-3) ; b) (-21) – (-19); c) 13 – 30 ; d) 9 – (- 9)

3. Tính tổng:

 1. (-30) + 15 + 10 + ( -15) ; b) 17 + ( -12) + 25 – 17 ;

c) ( -14 ) + 250 + ( - 16) + (- 250) ; d) 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)

4. Đơn giản biểu thức:

a) (x + 17 )– (24 + 35) ; b) ( -32) – ( y + 20 ) + 20.

5. Tính nhanh các tổng sau:

a) ( 3567 – 214) – 3567; b) ( - 2017) – ( 28 – 2017);

c) -( 269 – 357 ) + ( 269 – 357 );

6. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) ( 17 – 229) + ( 17 - 25 + 229) ; b) ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

7. Tính tổng tất cả các số nguyên x, thỏa mãn:

a) -8< x < 7 b) -8<10<>

8. Tìm số nguyên x biết:

a) x – 5 = - 1 ; b) x + 30 = - 4;

c) x – ( - 24) = 3 ; d) 22 – ( - x ) = 12;

e) ( x + 5 ) + ( x – 9 ) = x + 2 ; f) ( 27 – x ) + ( 15 + x ) = x – 24 .

 

 

ĐỀ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1.Tính được kết quả bằng:

A. –6 B.6 C. 8 D. –8

Câu 2. Tập hợp các Ư(3) có số phần tử là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 3. Kết quả của phép tính (-3).(+4).(-5).(-7) là số nào?

A. Âm B. Dương C. 0 D.420

Câu 4 . Áp dụng quy tắc dấu ngoặc vào biểu thức sau: – (3 – 4+ 5) ta được:

A. -34 + 5 B. -3 45 C. 34 + 5 D. 345

Câu 5. Giá trị của (-5)2 là:

A. -25 B. -10 C. 25 D. 10

Câu 6: : Kết quả của phép tính b) (-96) + 64 là:

 1. 160 B. -32 C. 32 D. 30

II) Tự luận:

Câu 1 Thực hiện phép tính hợp lí ( nếu có thể )

a) 215 + (-38) - (-58) – 15 c) 4 .(-5)2 + (-205+100)

b) 231 + 26 - (209 + 26) d) 5 . (-3)2 - 14 . (-8) + 40

Câu 2: Tìm tập hợp ước của các số nguyên sau: -3, 12, -18, 25

Câu 3 Tính tổng tất cả các số nguyên x, thỏa mãn:

a) -8< x < 5 b) -6<10<>

Câu 4 Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 3 = 10

 1. 3.x + |-3| = 14

c) 120 + ( x – 45) = 87

 

Câu 5: Tìm các số nguyên x sao cho 5 ​ ( 2x + 1)

 

BÀI TẬP ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19 – MÔN NGỮ VĂN 6

GV: Bùi Thùy Linh

Câu 1: Đọc – hiểu (4đ) Trong bài thơ sau đây, tác giả đã quan sát, lựa chọn những hình ảnh, chi tiết nào để miêu tả ngôi nhà? Tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào?  Nêu tác dụng của phép so sánh đó trong bài thơ?

Ngôi Nhà

                                                                             Tác giả: Tô Hà

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm.

Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi.

Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.

 

Câu 2: Tạo lập văn bản(6đ)

Từ bài thơ trên, em hãy quan sát ngôi nhà của em và tả ngôi nhà thân yêu ấy.

- Hết-

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 ( LẦN 3)

I .Đọc - hiểu văn bản : Đọc kĩ đoan văn sau và trả lời câu hỏi

“Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ mông, mòng két ở các bãi sông xơ xác cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày chúng cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào”

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? 1 điểm

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn? 0,5 điểm

Câu 3: Qua đoạn văn trên gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc sống? 1,5 điểm

II. Tạo lập văn bản: (7 điểm)

Viết một bài văn tả cảnh trường em trong buổi lao động vệ sinh chuẩn bị đón chào năm học mới.

----------Hết-------------

ĐỀ ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 – HỌC KÌ II (LẦN 3)

(Từ tiết 73 đến tiết 85)

 

 

Người ra đề: Nguyễn Lê Kiều Oanh

 

 

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU: (4 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm)

Đọc lại đoạn trích “Vượt thác” (Võ Quảng) và cho biết cảnh thiên nhiên ven sông Thu Bồn được miêu tả như thế nào trong đoạn trích? Vị trí quan sát để miêu tả của người kể là ở đâu?

Câu 2: (2.0 điểm)

a. Trình bày các loại phó từ mà em đã được học. Ở mỗi loại em hãy cho ví dụ một vài phó từ minh họa.

b. Xác định phó từ và ý nghĩa của phó từ đó trong các câu sau:

- Chuyện buồn đó em đừng nhắc lại làm gì nữa.

- Gió mát quá nhỉ!

II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN: (6 điểm)

Miêu tả một người mà em yêu quí.

******HẾT******

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6 ( đợt 3)

A: HỌC THUỘC LÝ THUYẾT

BÀI 16: RÒNG RỌC

-Dùng ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

-Dùng ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

- Các chất rắn đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

- Các chất rắn khác nhau thì dãn nở vì nhiệt cũng khác nhau

BÀI 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

- Các chất lỏng đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

- Các chất lỏng khác nhau thì dãn nở vì nhiệt cũng khác nhau.

B: BÀI TẬP

BÀI 16.1 đến 16.15 trong sách bài tập vật lý 6

BÀI 18.1 đến 18.11 trong sách bài tập vật lý 6

BÀI 19.1 đến 19.11 trong sách bài tập vật lý 6

BÀI TẬP Ở NHÀ TIẾNG ANH 6

NĂM 2019 - 2020

 1. Find which word does not belong to each group.

1. A. director B. viewer C. audience D. watcher

2. A. international B. local C. national D. boring

3. A. studio B. cartoon C. world news D. document

4. A. newsreader B. programme C. comedian D. producer

5. A. reporter B. cartoon C. exciting D. popular

II. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. VTV is a _______ TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewers in Vietnam.

A. national B. international C. local D. wide

2. What’s your __________ TV programme?

A. best B. good C. favourite D. like

 1. My family enjoys watching game shows ________ they are very exciting and interesting. A. so B. because C. but D. and

4. ___do you like the modern English programme?- Because it helps me with my English.

A. What B. Where C. Who D. Why

5. Disney channel is one of the most __________channels __________ children.

A. good – for B. exciting – of C. popular – to D. popular – for

6. My father likes watching sports __________ on VTV3.

A. channels B. events C. athletes D. matches

7. The football match is on at 2 am __________ I can’t watch it.

A. so B. because C. but D. then

8. My brother wants to become a __________ to tell TV viewers what the weather is like.

A. newsreader B. actor C. weatherman D. producer

9. TV __________ can join in some game shows through telephone or by email.

A. weathermen B. people C. viewers D. newsreaders

10. __________ are films by pictures, not real people and often for children.

A. Documentary B. Cartoon C. Love stories D. Detective story

III. Match the questions in the first column with the answers in the second column.

1. How often do you watch football on TV?

a. In 1926.

2. Where is Hollywood?

b. It’s on VTV3.

3. What channel in the film on?

c. In California, USA.

4. What time is the cartoon on?

d. Because it’s very exciting.

5. What is the name of your favourite TV programme?

e. About two hours a day.

6. Why do you like the programme?

f. Because they are colourful and funny.

7. How many hours a day do you watch?

g. It’s Steven Spielberg.

8. Who is the director of the film?

h. It’s at 7.30 pm.

9. When did John Logie Baird make the first TV set?

i. It’s the science programme.

10. Why do you like cartoon?

j. Twice a week. Usually at weekend

IV. complete the following sentences with the words below.

news / popular / live / volume/ weatherman

1. My Tam’s __________________show at Lan Anh Stadium will be on TV next Sunday.

2. The Voice Kids is a ____________programme. Everyone watches it on Saturday nights.

3. The ___________________ programme is on VTV3 at 7pm every day.

4. I want to be a __________________in the future to tell people what the weather’s like.

5. Could you please turn down the ___________________? It is too loud.

V. Complete the following sentences with the words given.

and / but / so / because / although

1. Children love cartoons ___________________ they make them feel happy.

2. ___________________the newsreader speaks really fast, my father can hear everything.

3. The animal programme is so late ___________________ I can’t wait for it.

4. Some game shows are popular, ___________________ I never watch them.

5. My sister is a weatherwoman, ___________________ my father is a newsreader.

ĐÁP ÁN

I. Find which word does not belong to each group.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - D

II. Choose the best answer (A, B, C or D).

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - B

III. Match the questions in the first column with the answers in the second column.

 

1 - j; 2 - c; 3 - b; 4 - h; 5 - i; 6 - d; 7 - e; 8 - g; 9 - a; 10 - f

 

IV. complete the following sentences with the words below.

1 - live; 2 - popular; 3 - news; 4 - weatherman; 5 - volume

V. Complete the following sentences with the words given.

1 - because; 2 - Although; 3 - and; 4 - but; 5 - but

II, Exercises: “Các em hãy làm các bài tập ở nhà trước bằng bút chì để khi cô sửa bài các 

em sẽ nhanh và dễ hiểu hơn.”

I . Choose the correct answer: ( ghi ra đáp án đúng )

 1. Where do they ……….............. ? ( living / lives / live )
 2. …………..….. are you ? I’m fine, thank you. ( How old / How / How many )
 3. There ……….. a big board in my classroom. ( am / is / are )
 4. …….. are in our classroom. ( She / We / He )
 5. ……………students are there in your class ? There are 40.
 6. ( How many / How / How much)
 7. …………are these ? They’re my friends.

( What / Who / How )

 1. …….is your house ? It’s on Dien Bien Phu street. (What / Which / Where)
 2. What ……your parents do ? ( are / does / do )
 3. How many ………. are there in your family ? ( people / students / teachers)
 4. Lan ………………. on Nguyen Hue street.

( lives / live / living )

 1. ………are there pencils. ( This / that / these )
 2. Hoa ! How old is ……….. father ?

( my / your / their )

 1. …………… does your brother do ? He’s a student. (What / how / who )
 2. My father and mother are …………………

( teacher / teaches / teachers )

 1. There are two ……………… in my living-room.( cookers / boards / couches )
 2. This is Nga. ………………. school is big. ( His / Your / Her )
 3. That is ………………… house. ( Long / Long’s / He )
 4. Is Phong’s school ……… the country ? ( on / in / at )
 5. ………… chairs big ? ( Is / are / am )
 6. ………….. class are you in ? I’m in class 6A. ( What / which / where )
 7. She’s ………………. grade 6.( on / in / at )
 8. My classroom is………. the ………… floor. ( in - two / on- too / on - second )
 9. How many classrooms ……………… your school have ? ( do / are/ does )
 10. She ……………… her teeth every morning.( brushing / brush / brushes )
 11. He washes …………….. face. ( her / his / its )
 12. ………………. do you get up ? At 6:00 a.m. ( When / what / what time )
 13. She gets dressed ………… 6:30 a.m. ( at / in / on )
 14. I go ……… school ……….. 6:45. ( at- at / in- in / to- at )
 15. It’s ………………past nine ( 9:15 ). ( half / twenty / a quarter / fifteen )
 16. How many ……….. are there in your classroom. ? ( student/ chair / chairs / table )
 17. Every …………, she goes to school at 6:30. ( afternoon / morning / night/ evening )
 18. Is the table ……………….. ? No, it isn’t . It’s small. ( small / big / little /)
 19. She listens to …………… in the morning. ( books / music / homework )
 20. What time does she have ……………… ? ( dressed / teeth / breakfast / school )
 21. They go ………… at 5:00 p.m. ( school / class / home / house )
 22. Thu …………… the housework every day. ( do / does / goes / doing)
 23. My parents watch …………….. in the evening. ( music / radio / television / books )
 24. Does she …………… books in the evening ? ( watch / read / listen/ play )
 25. … do you have English ? – On Monday . (How/ What time / what / when )
 26. There are ……………….. days in a week. ( six / seven / eight/five )
 27. Thursday comes before ……………….. ( Wednesday / Friday / Monday )
 28. My house is …………. the bookstore and the toy store. (near / between / next )
 29. Nam’s father works in a …….. He’s a doctor. ( farm/ factory / hospital / school )
 30. Lien’s father is a worker. He works in a ……… (farm / hospital / school / factory )
 31. ………… does he work ? In the museum. ( How many / What / where / which )
 32. My classroom is ……………….. the library. ( in / opposite / at/ on )
 33. In the ……. , there is a factory and a hospital. ( neighborhood / yard / garden / house)
 34. There is a big …………… in front of the house. ( trees, wells / flowers / yard )
 35. The children …………… in the toy store. ( am / is / are )
 36. What are ………………….. ? They are trees. ( those / this / that )
 37. She lives ……………… a beautiful house. ( at / on / in )
 38. There is a flower garden …………… the house. ( left / in front of / right )
 39. I am in the country with ………………….. friend now. ( our / her / my )
 40. There ………… any trees in the picture. ( are / aren’t / isn’t )
 41. Ba …………… live in an apartment . ( don’t / doesn’t / do )
 42. There aren’t any flowers …………. there are some trees. ( and / with / but )
 43. Classes ………….. at twelve thirty in the afternoon. ( end / start / do )
 44. Classes ………………. at half past eleven. ( finish / begin / have )
 45. How ………………Lan and Hoa go to school ? By bus. ( do / does / is )
 46. My father ………….. English at a small school. ( teach / teaching / teaches )
 47. What are you ……………? I am reading. ( do / doing / does )
 48. She ………………. video games now . ( play / plays / is playing )
 49. We ……………… to school by bus every day. ( traveling / travel / travels )
 50. They ……………….. for a taxi at the moment. ( waits / wait /are waiting )
 51. look! Lan’s father ………………… his car. ( drives / is driving / drive )
 52. Tam and Mai …………… to school now. ( walks / walk / are walking )
 53. ……………is he doing ? He’s riding a bike. ( When / What / Where )
 54. …………… is he going to work ? By car. ( What / Where / How )
 55. This sign says “ stop” . You …………… stop . ( can’t / mustn’t / must )
 56. There is an intersection ahead. We …… slow down. ( can’t / must / can )
 57. This sign says “ parking”. You ……… park here. ( can / can’t / mustn’t )
 58. Tan ……………….. his face every morning. ( wash / brushes / washes )
 59. Which class are you ……………… ? ( on / in / at )
 60. Her class is ………………. the ……….. floor. ( at- one / on - first / in- fish )
 61. How many floors …………… your school have ? ( is / do / does/ are )
 62. The students are doing ……… homework at the moment. ( their / our / your/ his)
 63. What do you do ………… the morning ? ( at / in /on / next)
 64. They ………………. literature on Monday. ( have / has / having / haves)
 65. There is a tree …………. the left ………… the house. ( on - at / in – to / to - of )
 66. What time …………… classes start ? ( do / does / is / are )
 67. Ba ……………… lunch at school. ( have / has / eat / does )
 1. Fill in the blank with question words ( điền từ để hỏi vào chổ trống )
  1. …………………does Mr. Ha do ? He is a doctor.
  2. ………………….is that ? That is Miss. Hoa.
  3. …………………..do you have breakfast ? I have breakfast at half past six.
  4. ………………… do you have Math ? I have Math on Monday.
  5. …………………..school does Minh go to ? He goes to Loc Hung school.
  6. …………………..does he work ? He works in a factory.
  7. …………………..class is Lan in ? She is in class 6A.
  8. …………………..is that ? It’s a clock.
  9. …………………..does lan live ? She lives in the country.
  10. …………………..do you do after school ? I play games after school.
  11. ……………….students are there in your classroom ? There are forty students
  • …………………….are those ? They are Mr and Mrs Dung.
  • ……………………do you go to school ? I go to school by bike.
  1. ……………………is your classroom ? It’s on the first floor.
  2. ……………………is your sister ? She is twenty years old.

IV. Read the passage and translate in Vietnamese ( Đọc đoạn văn rồi dịch sang tiếng việt)

My name is Mai. I’m eleven years old. I’m a student. I live in a small house in the city. My house is next to a park. I get up at half past five. I get dressed and brush my teeth. I have breakfast and go to school at six thirty. The school is near my house, so I walk to school every day. Classes start at seven and end at eleven. I go home at twelve o’clock. I play games after school. In the evening, I do my homework.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Write True (T) or False (F): ( Viết đúng hoặc sai. Nếu sai thì sửa lỗi)

______1/ Mai is 11 years old.

______2/ She is not a student.

______3/ Her house is next to a school.

______4/ She goes home at eleven o’clock.

______5/She lives in a big house in the country.

______6/She has classes from seven to eleven o’clock.

______7/It is not very far from her house to school.

______8/ She goes to school on foot every day.

______9/In the evening she usually does her homework.

______10/In the afternoon she usually play volleyball.

V. Complete the passage ( sử dụng từ thích hợp trong khung điền vào chổ trống)

takes / at / small / foot / teacher / walks / finish / lunch / leaves / her

 

 

 

This is Miss Hoa. She’s a ( 1 ) ………. She teaches at a ( 2 ) ……….school in the village. Everyday, she gets up ( 3 ) …….. half past five. She ( 4 ) …….. a shower and gets dressed. She has breakfast, then she ( 5 ) ……….the house at a quarter to seven. The school is near ( 6 ) ……house, so she goes to work on ( 7 ) ……… Classes start at seven and ( 8 ) ………. at half past eleven. After classes, She ( 9 ) ……….home and has ( 10 ) ……….at twelve.

Questions : ( Trả lời câu hỏi)

 1. What does Miss Hoa do ? à……………………………………………………………………
 2. What time does she leave her house ?

à …………………………………………………….

 1. How does she go to work ?

à ……………………………………………………………………………...

 1. What time do classes end?

à …………………………………………………………………………..

 1. What does she do after classes ?

à ………………………………………………………………………

 1. Is the school far her house ?

à …………………………………………………………………………..

 1. Does she walk to school ?

à ………………………………………………………………………..

 1. Does she watch television ?

à ……………………………………………...

10) Does she teach at a big school ?

à ………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REWRITE ( viết lại câu sao cho nghĩa tương đương với câu đã cho )

 1. My sister walks to the supermarket.

- My sister goes………………………………………………………………………………

 1. There are flowers in our garden.

- Our garden …………………………………………………………………………………

 1. The garden is behind Nam’s classroom.

- Nam’s classroom ……………………………………………………………………………

 1. Tom drives his car to work every morning.

- Tom travels……………………………………………………………………….

 1. My school has seven hundred students.

- There……………………………………………………………………………..

 1. It is a school bag. The school bag is big.

- It is a …………………………………………………………………………

 1. Phong’s school has one classroom.

- There…………………………………………………………………………..

 1. Phuong has a brother, Nam.
 • Phuong is……………………………………………………………………

9, I go to school on foot.

- I ……………………………………………………………………………

10, He watches TV at nine fifteen

_ He watches TV at…………………………………………………………

11, They are traveling to school at eleven thirty

- They are traveling to school at…………………………………………

VII. Find the words having different pronunciation from the others

A. B. C.

1. ahead

read

Teacher

2. river

Village

arrive

3. apartment

dangerous

Geography

4. difficult

right

Night

5. truck

bus

busy

6. game

Geography

Vegetables

7. turn

Nurse

lunch

8. engineer

Between

street

9. intersection

museum

Bookstore

10. lake

travel

Say

11. watches

Houses

Goes

12. plays

Eats

works

13. starts

Looks

Listens

14. families

Nurses

places

15. lamps

Pictures

Streets

16. thanks

Doctors

Ways

17. students

Boxes

Works

18. any

Car

Park

19. opposite

Rice

Behind

 

 

VIII, Rewrite in correct order to have meaningful sentence (Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa)

1. am / student. / a / I

…………………………………………………………………………………………………..

2. paddy. / next / My / house / to / a / rice / is

…………………………………………………………………………………………….

3. watches / the / She / television / in / afternoon.

………………………………………………………………………………………….

4. one. / start / a / Classes / quarter/ at / to

…………………………………………………………………………………………..

5. works / in / hospital. / He / the

…………………………………………………………………………………………

6. morning? / the / do / What / does / he / in

…………………………………………………………………………………………..

7. go / How / to/ do/ you / school?

………………………………………………………………………….

8. my / I / doing / am / homework / now.

……………………………………………………………………………

9. His / on / floor. / classroom /the / second/ is

…………………………………………………………………………………….

10. past / at / has/ She / breakfast / half / six.

………………………………………………………………………………………

IX, Read the text ( Đọc đoạn văn)

I am Le. I get up at seven o’clock. I have breakfast at seven fifteen then I do my homework in the morning. I go to school in the afternoon from Monday to Saturday. My house is far from the school so I go by motorbike. I am in grade six. My class has thirty - six students. I have classes from twelve forty to five o’clock. I have English on Tuesday, Thursday and Friday. My classroom is on the first floor. It’s a small school. My school is in Loc Ninh town. It’s near a factory and a hospital. There are many trees behind my classroom. Now, I am watching television with my family.

1. True(T) or false (F) ( điền đúng hoặc sai. Nếu sai thì sữa lỗi)

 1. Le is a teacher. ……..
 2. She gets up at seven fifty. ……..
 3. She goes to school on Sunday. ……...
 4. She has English on Tuesday. ……..
 5. Her school is big. …………
 6. There aren’t any trees in her school. …………

g. She is watching television with her family. …………

2. Translate the questions then answer ( dịch nghĩa câu hỏi sang tiếng việt sau đó tra lời câu hỏi)

a. What’s her name ?

……………………………………………………………………………..

b. What does she do?

…………………………………………………………………….

c. Which grade is she in?

………………………………………………………………

d. Does she do her homework?

…………………………………………………………….

e. How many students are there in her class?

…………………………………………………………………

f. What time do classes start?

………………………………………………………………….

g. What is there near her school?

…………………………………………………………………

h. How does she go to school?

………………………………………………………………….

i. Where is her school?

…………………………………………………………………..

k. What is she doing now?

……………………………………………………………………………………..

l. What does she do in the morning?

………………………………………………………………………………………….

X

XI. Choose the best answer. (Chọn đáp án đúng)

1. ………..do you have Math? - On Friday.

A. Which B. what time C. How many D. When

2. I have breakfast ………… half past six .

A. to B. on C. at D. in

3. We live in a …………near a park.

A. house B. bike C. river D. stereo

4. She goes to ………..at ten o’clock.

A. engineer B. nurse C. home D. bed

5. There ………a flower garden in front of my school.

A. are B. is C. am D. do

6. Where ………….your pens ? - They’re on the table.

A. are B. is C. am D. do

7. This sign say “ STOP”. You ……………… stop.

A. can B. can’t C. must D. mustn’t

8. The hotel is ………the river and the mountain .

A. between B. right of C. to the left D. next

XII. Match the questions in column A with the suitable answer in the column B. (Nối câu hỏi ở cột A với câ trả lời phù hợp ở cột B)

A

B

A + B

1. How do you go to school?

a. Loc Ninh, Binh Phuoc.

 

2. What are you doing?

b. twelve

 

3. Where do you live?

c. By bus.

 

4. How old are you?

d. I’m riding my bike.

 

XIII. Read the following passage. Then do the exercises A,B. (Đọc đoạn văn sau rồi làm các bài tập A, B)

Her name’s Thanh. She is fifteen years old. She is a student. She lives in a house in the country. This is her family. There are four people in her family. This is her father. His name’s Quang. He’s forty six years old. He’s an engineer. He works in the factory. This is her mother. She’s thirty nine years old. She’s a nurse. She works in the hospital. This is her brother. He’s twelve years old. He is a student. Near her house, there are rice paddies, stores, clinics, a market and a temple. It’s very quiet here.

 1. True or False?(Đúng hay sai. Sửa lỗi nếu sai)
 1. Thanh lives in the city. ……………
 2. Her father works in the hospital. …………….
 3. There is a market near her house. …………….
 4. It is not noisy here. ……………

B. Answer the questions: (Trả lời các câu hỏi)

1/ What does Thanh do?

................................................................................................................................

2/ Are there any stores near her house?

................................................................................................................................

3/ Where does her mother work?

…………………………………………………………………………………………..

 

XV, Write five sentences about yourself ( viết 5 câu về bản thân mình: tên, tuổi, lớp, nơi sống, số lượng người trong gia đình bạn )

 

 • ……………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………

 

I. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn (Present Simple tense)

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

II/. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous Tense)

1. John (not read) ________ a book now.

2. What you (do) ________ tonight?

3. Jack and Peter (work) ________ late today.

4. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.

5. Maria (sit) ________ next to Paul right now.

6. How many other students ……… you (study) ________ with today?

7. He always (make) ________ noisy at night.

8. Where your husband (be) ________?

9. She (wear) ________ earrings today.

10. The weather (get) ________ cold this season.

11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.

12. Look! The bus (come)________.

III. Put the verb in brackets into the correct form.

1. John (play)…….football at the moment.

2. We often (write)………….tests at our school.

3. I (talk)………..to my teacher now.

4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.

5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine)…………. ……………

7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.

8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

9. …………you (go)……… to school by bike ?.

10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

Đọc đoạn văn sau và viết chữ T vào câu đúng, chữ F vào câu sai:

Quang is a gymnast. He is tall and thin. He has short black hair. His eyes are brown. He has a round face and thin lips. Quang is having dinner at the moment. He is eating fish. He often has fish, meat and vagetables for dinner. After dinner he eats bananas. Then he drinks orange juice. He feels full after dinner.

....... 1. Quang is a student.

....... 2. He is short and big.

....... 3. He has short hair.

....... 4. His hair is white.

....... 5. He has brown eyes.

....... 6. Quang's face is round and his lips are full.

....... 7. He is having a bath now.

....... 8. He is eating vegetables.

....... 9. He often has dinner with fish, meat and vegetables.

....... 10. Quang feels hungry after dinner

 

EXERCISES 3 -ENGLISH 6 DE AN

Use the Past form of the verbs:

1- I (be)....................................... a student 2 years ago.

2- He (be).................................. a doctor two years ago.

3- They (be)................................. farmers last year.

4- Lan and Ba (be)......................... nurses last year.

5- It (be not)............................ cold yesterday.

6- She (be not)........................ a pupil last week.

7- This hat (be not)......................... new yesterday.

8- My parents (be not)....................... teachers two years ago.

9- He (be not).......................... a mechanic last Monday.

10- (Be)................... he an engineer yesterday. No, he (be not).....................

11- (Be)................. It hot last week?

12- The windows (be).................... open last Monday.

13- (Be)................. you a teacher two years ago? Yes, I (be).................

14- Where (be).................... Nam from yesterday?

15- Why (be)............................ he unhappy last Tuesday?

16. I (remember)........................ your trip to Nha Trang two years ago.

17. Ba (wear)............................. the cap all day yesterday.

18. I (eat).......................... a lot of fish yesterday.

19. Her aunt (take)................................... her to see Cham Temple last year.

20. Tuan (have).............................. a new bike yesterday.

21. She (not buy).................................. a new ruler yesterday.

22. He (not talk)................................. with his parents about his vacation in Da Lat last year.

23. They (not come).................................. school yesterday?

24. The windows (not close)............................ yesterday?

25. We (not return)...................................... at home at 7 pm last Monday.

26. She (not eat)............................................. fish and crab yesterday.

27. Lan (not go)................................. Ho Chi Minh city two years ago.

28. My parents (not take)................................. to Vung Tau last week.

29. We (not have)...................................... a lot of friends in Ha Noi.

30. Lan and Hoa (be).................................... your school two years ago?

31. What ……………..they (play)............................... last week?

32. What …………Hoa (try)...................................................... on yesterday?

33. Who (talk).................................... to about the film on TV last Monday?

34. Where……………… they (stop)..................................... on their way back last Sunday?

35. What ………………the student (wear)...................................... at school two years ago?

36. Where ………………………..you (put) ................................ the cake yesterday?

37. What time………………….. you (leave).................................. home for school yesterday?

38. What ……………………..Ba (receive)................................. from Liz last week?

39. How long ………………he (do)............................ this hat yesterday?

40. What time …………………..you (go)................................... to bed last night?

41. ……………You (go)................................... to Dalat for last tet vacation?

42. ………………….He (have)................................... a lot of friends in Ho Chi Minh city 3 years ago?

43. ………………..His uncle (take)............................. him to see Tri Nguyen aquarium last week?

44. ………………….Liz (buy)........................... a lot of souvenirs yesterday?

45. ………………..They (put)........................... the fish in the big bag last Sunday?

46. ………………They (eat)............................meat in her meals in Vung Tau yesterday?

47.I(wear) the .........................cap with a dolphin om it yesterday/

48. Liz (teach)................................. Ba some English last week/

49. …………..Bad and Tan (remember) .....................their trip to Nha Trang last month?

50. ……………….Nam (return) .............................to Ha Noi last week?

51. I (go)............................to Ben Thanh market last Monday

52. He (get)..............................up at 7 o’clock yesterday.

53. What time …………………you (go) .....................to bed last night?

54. She ( not go)..................................to work last weekend.

55. Lan (meet).................................her at the party 3 years ago.

56. Last summer vacation, Mom (not buy).............................me a new buy?

57. When………………. he (leave)............................... for work last week?

58. What ………….you (do)................................. yesterday?

59. We (begin)....................................to learn English 3 years ago.

60. She (be).........................................an engineer last week.

61. Lan (be not)...................................at home yesterday.

62. He (wear) .....................................the shirt last week.

63. They (be ) ................................here yesterday.

64. You (go) ...............................to school yesterday

65. Tam (be)...................................... at home last night? – Yes, he (be)………….

66. Where ………………..he (go)........................................ yesterday?

67. I (be)......................................... sick last night.

68. Why …………………you (not come ).............................. to class yesterday?

69. We (be) ................................in the library yesterday.

70. Hoa (buy) ...................................a lot of things for her birthday party.

71. What time…………………… you (leave) ........................................home for school yesterday?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 29
Tháng 12 : 42
Năm 2020 : 36.877